تجهیزات ما

آزمایش و بازرسی aw مواد اولیه) تجهیزات

 Metallographic  examination

بررسی متالوگرافی

Metal mechanical  performance testing

تست عملکرد مکانیکی فلزات

Spectral  detection

تشخیص طیفی

تجهیزات تست لاستیک

compression   stress detection

تشخیص استرس فشاری

hardness test

تست سختی

High temperature  aging test

آزمایش پیری در دمای بالا

تجهیزات آزمایش محصولات

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

تشخیص گشتاور خم برای تی مکانیکی

pressure resistance, air pressure detection

مقاومت در برابر فشار ، تشخیص فشار هوا

Bending torque detection For Joints

تشخیص خمش گشتاور برای مفاصل