اتصال محکم 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    اتصال 1GS Rigid Coupling

    کوپلینگ های شیاردار در حین کار تحت فشارهای داخلی و نیروهای خمشی خارجی قرار می گیرند. ASTM F1476- 07 یک اتصال سخت را به عنوان یک اتصال که در آن اساساً هیچ حرکت لوله زاویه ای یا محوری رایگان وجود ندارد و یک اتصال انعطاف پذیر به عنوان یک اتصال که در آن وجود دارد ، تعریف می کند.
    محدودیت حرکت لوله های زاویه ای و محوری